Arduino Tutorial (Part 09): Control Statements

decision making

Cấu trúc quyết định (Decision making structures) yêu cầu lập trình viên xác định một hoặc nhiều các điều kiện (conditions) được đánh giá hoặc kiểm tra bởi chương trình. Nó nên đi kèm với một câu lệnh (statement) hoặc câu lệnh được thực thi nếu điều kiện đó được xác định là true, và có thể có các câu lệnh được thực thi nếu điều kiện được xác định là false.

Dưới đây là một bản thông thường điển hình cho cấu trúc quyết định được dùng với hầu hết các ngôn ngữ lập trình.

decision making
decision making

Câu lệnh điều khiển (Control Statements) là một thành phần trong Source Code điều khiển các Flow của chương trình.

S.NO. Control Statement & Mô tả
1 If statement

Nó là một biểu thức trong dấu ngoặc và các câu lệnh (statement) hoặc khối các câu lệnh. Nếu biểu thức là true, thì các câu lệnh hoặc khối các câu lệnh được thực thi, nếu không nó sẽ được bỏ qua.

2 If …else statement

Theo sau mệnh đề if có thể thêm mệnh đề else, các mà sẽ được thực thi khi biểu thức là false.

3 If…else if …else statement

Theo sau mệnh đề if có thêm các mệnh đề else if…else, các mà dùng để kiểm tra với nhiều điều kiện khác nhau nữa.

4 switch case statement

Tương tự như mệnh đề if, switch…case điều khiển flow của chương trình bằng cách cho phép lập trình viên xác định các điều kiện khác nhau với các câu lệnh được thực thi tương ứng.

5 Conditional Operator ? :

Giống như trong C là biểu thức có 3 đối số.

Các bài cùng tutorial

Bài 01: Giới thiệu
Bài 02: Tổng quan
Bài 03: Arduino Board
Bài 04: Arduino IDE
Bài 05: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 06: Data Types
Bài 07: Biến & Hằng số
Bài 08: Toán tử
Bài 09: Control Statements
Bài 10: Vòng lặp
Bài 11: Functions
Bài 12: Strings
Bài 13: String Object
Bài 14: Time
Bài 15: Arrays

Nguồn: tutorialspoint.com

Comments

linhkienbachkhoa

Comments