Arduino Tutorial (Part 14): Time

arduino316

Arduino cung cấp bốn hàm khác nhau cho time  (thời gian):

S.No.

Hàm & Mô tả

1 delay () function

Cách mà delay() làm việc khá đơn giản. Nó nhận một đối số interger. Con số này là con số thời gian được tính bằng milisecond (ms)

2 delayMicroseconds () function

delayMicroseconds() nhận một đối số interger đơn vị là microsecond

3 millis () function

Hàm này được dùng để trả ra số milisecond tại thời điểm chạy chương trình.

4 micros () function

Hàm này dùng để trả là số microseconde từ thời điểm Arduino bắt đầu chạy chương trình. Con số này sẽ bị tràn khi qua 70 phút (về lại zero)

Các bài cùng tutorial

Bài 01: Giới thiệu
Bài 02: Tổng quan
Bài 03: Arduino Board
Bài 04: Arduino IDE
Bài 05: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 06: Data Types
Bài 07: Biến & Hằng số
Bài 08: Toán tử
Bài 09: Control Statements
Bài 10: Vòng lặp
Bài 11: Functions
Bài 12: Strings
Bài 13: String Object
Bài 14: Time
Bài 15: Arrays

Nguồn: tutorialspoint.com

Comments

linhkienbachkhoa

Comments