Arduino Tutorial (Part 10): Vòng lặp

arduino316

Các ngôn ngữ lập trình cung cấp các cấu trúc điều khiển (control structure) khác nhau cho phép nhiều hơn các đường xử lý phức tạp.

Mệnh đề vòng lặp cho phép chúng ta thực thi các câu lệnh hoặc một nhóm các câu lệnh nhiều lần.

Dưới đây là mẫu của một vòng lặp trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình

vòng lặp
vòng lặp

Ngôn ngữ Arduino cung cấp các loại vòng lặp sau (tương tự như C)

S.NO. Vòng lặp & Mô tả
1 Vòng lặp while

Vòng lặp while sẽ  lặp liên tục và vô tận mãi đến khi biết thức trong dấu ngoặc trở thành false.

2 Vòng lặp do…while

Vòng lặp do…while tương tự như vòng lặp while. Chỉ khác một điểm, trong vòng lặp do…while nội dung bên trong vòng lặp sẽ được thực thi rồi mới kiểm tra điều kiện sau.

3 Vòng lặp for

Vòng lặp for tương tự như vòng lặp while. Biểu thức trong dấu ngoặc của for gồm phần, biểu thức thứ nhất là một câu lệnh được thực thi trước khi thực thi vòng lặp trường được dùng để khởi tạo một giá trị nào đó, biểu thức thứ hai là điều kiện kết thúc của vòng lặp, biểu thức thứ 3 là một câu lệnh được thực thi khi nội dung bên trong vòng lặp được thực thi xong, thường dùng để thay đổi biến trong biểu thức 2 để tạo điều kiện kết thúc.

Các bài cùng tutorial

Bài 01: Giới thiệu
Bài 02: Tổng quan
Bài 03: Arduino Board
Bài 04: Arduino IDE
Bài 05: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 06: Data Types
Bài 07: Biến & Hằng số
Bài 08: Toán tử
Bài 09: Control Statements
Bài 10: Vòng lặp
Bài 11: Functions
Bài 12: Strings
Bài 13: String Object
Bài 14: Time
Bài 15: Arrays

Nguồn: tutorialspoint.com

Comments

linhkienbachkhoa

Comments