Arduino Tutorial (Part 07): Biến & Hằng số

arduino316

Trước khi chúng ta bắt đầu với các loại của biến (variable), một vấn đề hết sức quan trong chúng ta cần đảm bảo, bạn hoàn toàn hiểu về variable scope.

Variable Scope là gì?

Các biến trong ngôn ngữ C (dùng trong Arduino) có một thuộc tính gọi là scope. Scope là vùng trong một chương trình mà có thể khai báo các biến ở đó. Đó là

  • Bên trong một hàm hay block, nó gọi là local variables (biến cục bộ).
  • Là đối số của một hàm, nó gọi là formal parameters.
  • Bên ngoài tất cả các hàm, nó gọi là global variables (biến toàn cục).

Local Variables

Là các biến được khai báo bên trong hàm hoặc block và là biến cục bộ. Chúng chỉ có thể được dùng bởi các câu lệnh bên trong hàm hoặc block code chứa nó. Biến cụ bộ không có giá trị khi ở ngoài hàm chứa chúng. Ví dụ dưới đây sử dụng biến cục bộ


Void setup () {

}

Void loop () {
   int x , y ;
   int z ; //Local variable declaration
   x = 0;
   y = 0; //actual initialization
   z = 10;
}

Global Variables

Global variables (biến toàn cục) được khai báo bên ngoài tất cả các hàm, thường ở trên cùng của chương trình. Các biến toàn cục sẽ giữ giá trị của chúng trong suốt thời gian hoạt động của chương trình. Một biến toàn cục có thể được truy xuất bở bất cứ hàm nào. Có nghĩa là biến toàn cục có thể được sử dụng trong toàn bộ chương trình sau khi nó được khai báo.

Ví dụ dưới đây sử dụng biến toàn cục và biến cục bộ


int T , S ;
float c = 0 ; //Global variable declaration

void setup () {

}

Các bài cùng tutorial

Bài 01: Giới thiệu
Bài 02: Tổng quan
Bài 03: Arduino Board
Bài 04: Arduino IDE
Bài 05: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 06: Data Types
Bài 07: Biến & Hằng số
Bài 08: Toán tử
Bài 09: Control Statements
Bài 10: Vòng lặp
Bài 11: Functions
Bài 12: Strings
Bài 13: String Object
Bài 14: Time
Bài 15: Arrays

Nguồn: tutorialspoint.com

Comments

linhkienbachkhoa

Comments