Arduino Tutorial (Part 05): Cấu Trúc Chương Trình

Cấu trúc

Trong chương này, bạn sẽ nghiên cứu sâu hơn về cấu trúc một chương trình cho Arduino và chúng ta sẽ học những thuật ngữ mới trong thế giới Arduino. Arduino software là open-source. Source code cho môi trường Java được release dưới GPL và thư viện C/C++ cho microcontroller thì dưới LGPL

Sketch – là thuật ngữ đầu tiên nghĩa là một chương trình Arduino.

Structure

Chương trình Arduino có thể chia ra làm 3 phần chính: Structure, Values (biến (variables) và hằng số (constants)), và Functions.Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ học về một chương trình Arduino, từng bước một, và làm cách nào chúng ta có thể viết một chương trình mà không bị bất cứ lỗi về syntax (ký tự)  và biên dịch (compilation).

Bắt đầu với Structure (cấu trúc). Cấu trúc của phần mềm bao gồm 2 function chính

  • Setup()
  • Loop()
Cấu trúc
Cấu trúc

void setup ( ) {

}
  • Mục đích– fuction setup() được gọi khi sketch được bắt đầu. Dùng nó để khởi tạo các biến, các mode của chân, bắt đầu việc dùng thư viên… Function setup() chỉ chạy một lần, sau khi bật nguồn lên hoặc reset Arduino Board.
  • INPUT− –
  • OUTPUT− –
  • RETURN− –

void Loop ( ) {

}
  • Mục đích– Sau khi tạo ra hàm setup() để khởi và set các giá trị ban đầu cho chúng. Hàm loop() làm đúng như cái tên của nó, lặp vòng liên tục, cho phép chương trình thay đổi và phản hồi. Sử dụng nó để điều kiển Arduino board
  • INPUT− –
  • OUTPUT− –
  • RETURN− –

Các bài cùng tutorial

Bài 01: Giới thiệu
Bài 02: Tổng quan
Bài 03: Arduino Board
Bài 04: Arduino IDE
Bài 05: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 06: Data Types
Bài 07: Biến & Hằng số
Bài 08: Toán tử
Bài 09: Control Statements
Bài 10: Vòng lặp
Bài 11: Functions
Bài 12: Strings
Bài 13: String Object
Bài 14: Time
Bài 15: Arrays

Nguồn: tutorialspoint.com

Comments

linhkienbachkhoa

Comments