Arduino Tutorial (Part 02): Tổng quan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Arduino là một prototype platform (open-source) được xây dựng dựa trên tinh thần dễ dàng sửa dụng về hardware và software. Arduino bao gồm mạch điện tử có thể lập trình được (có microcontroller) và một software có sẵn gọi là Arduino IDE (Integrated Development Environment), dùng đề soạn thảo, upload code từ máy tính lên board vật lý.

Các tính năng quan trọng:

  • Các Arduino board có thể đọc tính hiệu tương tự và tính hiệu số từ những cảm biến khác nhau và xuất ra các tính hiệu điều khiển như khởi động một động cơ, bật tắt LED, kết nối với cloud và nhiều tính năng khác.
  • Bạn có thể điều khiển các chức năng của board bằng cách gửi những mã lệnh đến microctronller lên board thông qua Arduino IDE (tham khảo tại phần tải phần mềm)
  • Không giống như các mạch lập trình khác, Arduino không cần thiết thêm một phần cứng nào để load code mới lên board (programmer). Bạn có thể làm việc đó đơn giản bằng cable USB.
  • Thêm nữa, Arduino IDE sửa dụng phiên bản giản thể của C++, khiến chúng dễ dàng hơn cho việc học và lập trình.
  • Cuối cùng, Arduino cung cấp những nhân tố được chuẩn hóa thành các chức năng của microcontroller thành các gói phần mềm dễ sử dụng

Các loại Board

Có hiều loại Board Arduino với những dòng microcontroller khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các Arduino board đều có một điểm chung: chúng được lập trình thông qua phần mềm Arduino IDE.

Điểm khác nhau dựa trên khố lượng ngõ vào (inputs) và ngõ ra (outputs) (số lượng sensor, LED, nút nhấn trên một board), tốc độ, điện áp hoạt động, form factor… Một vài board được thiết kế để cắm vào và chúng không có tương tác lập trình (về hardware), chúng có thể cần mua rời. Một vài board chạy trực tiếp từ 3.7V của pin, một số khác thì cần 5V

Dưới đây là danh sách các board Arduino hiện có.

Arduino board dựa trên vi điều khiển ATMEGA328

Board Name Operating Volt Clock Speed Digital i/o Analog Inputs PWM UART Programming Interface
Arduino Uno R3 5V 16MHz 14 6 6 1 USB via ATMega16U2
Arduino Uno R3 SMD 5V 16MHz 14 6 6 1 USB via ATMega16U2
Red Board 5V 16MHz 14 6 6 1 USB via FTDI
Arduino Pro 3.3v/8 MHz 3.3V 8MHz 14 6 6 1 FTDI-Compatible Header
Arduino Pro 5V/16MHz 5V 16MHz 14 6 6 1 FTDI-Compatible Header
Arduino mini 05 5V 16MHz 14 8 6 1 FTDI-Compatible Header
Arduino Pro mini 3.3v/8mhz 3.3V 8MHz 14 8 6 1 FTDI-Compatible Header
Arduino Pro mini 5v/16mhz 5V 16MHz 14 8 6 1 FTDI-Compatible Header
Arduino Ethernet 5V 16MHz 14 6 6 1 FTDI-Compatible Header
Arduino Fio 3.3V 8MHz 14 8 6 1 FTDI-Compatible Header
LilyPad Arduino 328 main board 3.3V 8MHz 14 6 6 1 FTDI-Compatible Header
LilyPad Arduino simply board 3.3V 8MHz 9 4 5 0 FTDI-Compatible Header

Arduino board dựa trên vi điều khiển ATMEGA32u4

Board Name Operating Volt Clock Speed Digital i/o Analog Inputs PWM UART Programming Interface
Arduino Leonardo 5V 16MHz 20 12 7 1 Native USB
Pro micro 5V/16MHz 5V 16MHz 14 6 6 1 Native USB
Pro micro 3.3V/8MHz 5V 16MHz 14 6 6 1 Native USB
LilyPad Arduino USB 3.3V 8MHz 14 6 6 1 Native USB

Arduino board dựa trên vi điều khiển ATMEGA2560

Board Name Operating Volt Clock Speed Digital i/o Analog Inputs PWM UART Programming Interface
Arduino Mega 2560 R3 5V 16MHz 54 16 14 4 USB via ATMega16U2B
Mega Pro 3.3V 3.3V 8MHz 54 16 14 4 FTDI-Compatible Header
Mega Pro 5V 5V 16MHz 54 16 14 4 FTDI-Compatible Header
Mega Pro Mini 3.3V 3.3V 8MHz 54 16 14 4 FTDI-Compatible Header

Arduino board dựa trên vi điều khiển AT91SAM3X8E

Board Name Operating Volt Clock Speed Digital i/o Analog Inputs PWM UART Programming Interface
Arduino Mega 2560 R3 3.3V 84MHz 54 12 12 4 USB native

Các bài cùng tutorial

Bài 01: Giới thiệu
Bài 02: Tổng quan
Bài 03: Arduino Board
Bài 04: Arduino IDE
Bài 05: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 06: Data Types
Bài 07: Biến & Hằng số
Bài 08: Toán tử
Bài 09: Control Statements
Bài 10: Vòng lặp
Bài 11: Functions
Bài 12: Strings
Bài 13: String Object
Bài 14: Time
Bài 15: Arrays

Nguồn: tutorialspoint.com

Comments

linhkienbachkhoa

Comments