Arduino Tutorial (Part 01): Giới thiệu

arduino316

Arduino là một prototype platform (open-source) được xây dựng dựa trên tinh thần dễ dàng sửa dụng về hardware và software. Bao gồm mạch điện tử có thể lập trình được (có microcontroller) và một software có sẵn gọi là Arduino IDE (Integrated Development Environment), dùng đề soạn thảo, upload code từ máy tính lên board vật lý.

Arduino cung cấp nhưng nhân tố được chuẩn hóa thành những functions của microcontroller với những gói phần mềm dễ sử dụng hơn.

Đối tượng

Tutorial này nhắm tới những sinh viên nhiệt huyết và đam mê. Với Arduino, bạn có thể biết được cơ bản về microcontroller và cảm biến một cách nhanh chóng và có thể bắt đầu xây dựng các bản mẫu (prototype) mà không cần đầu tư nhiều.

Tutorial này hướng tới việc giúp bạn một cách thoải mái để bắt đầu với Arduino và các tính năng (function) khác nhau của nó.

Điều kiện cần

Trước khi bạn bắt đầu với tutorial này, chúng tôi giả sử rằng bạn đã quen thuộc với những cơ bản về C và C++. Nếu bạn chưa nắm rõ về chúng, chúng tôi khuyến khích bạn vào những bài tutorial về C và C++ trước. Đồng thời bạn cũng cần nắm những cơ bản về microcontroller và điện tử.

Các bài cùng tutorial

Bài 01: Giới thiệu
Bài 02: Tổng quan
Bài 03: Arduino Board
Bài 04: Arduino IDE
Bài 05: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 06: Data Types
Bài 07: Biến & Hằng số
Bài 08: Toán tử
Bài 09: Control Statements
Bài 10: Vòng lặp
Bài 11: Functions
Bài 12: Strings
Bài 13: String Object
Bài 14: Time
Bài 15: Arrays

Nguồn: tutorialspoint.com

Comments

linhkienbachkhoa

Comments