ESP8266 và IOT (Part 2): ESP8266 với MQTT

Introduction-to-the-MQTT-Protocol-on-NodeMCU-(1)

MQTT

Trong bài tutorial trước bạn đã biết làm cách nào để thiết lập và sử dụng ESP8266 để thu thập dữ liệu từ một cảm biến, kết nối với internet thông qua Wi-Fi và gửi giá trị đó cho Thingspeak thông qua giao thức HTTP.  Đồng thời, bạn đã thấy được làm cách nào có thể vẽ đồ thị dạng dữ liệu, và làm cách nào để mở rộng các tính năng của Thingspeak.

Continue reading