ESP8266 và IOT (Part 4): Dùng Cloudant DB trong IBM Bluemix để lưu trữ dữ liệu

download

Cloudant Database

Trong bài tutorial trước bạn đã học cách sử dụng Node-RED editor để tạo IoT app trong IBM Bluemix. Trong bài tutorial ngắng này tôi sẽ chỉ ra cho bạn cách để dùng Cloundant Database để lưu trữ giá trị cảm biến đến từ thiết bị của bạn. Như đã thấy, khi tạo một app mới, một Cloudant DB service được tự động liên kết tới nó. Trong Node-RED flow editor, có 2 Cloud node, Cloundant in cho tìm kiếm database và  Cloundant out cho lưu trữ dữ liệu.

Continue reading