ESP8266 và IOT (Part 5): Gửi Email và SMS thông báo khi bị trigger từ dữ liệu cảm biến

download

Email Thông báo

Node-RED hỗ trợ một email output node,  nó rất tiện lợi cho việc gửi email thông báo. Chúng ta sẽ kết nối node này với IoT node để set email thông báo rằng bị trigger bởi dữ liệu cảm biến của thiết bị publish. Cuộn xuống dưới trên node catalog và chọn email out node.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 09): Control Statements

decision making

Cấu trúc quyết định (Decision making structures) yêu cầu lập trình viên xác định một hoặc nhiều các điều kiện (conditions) được đánh giá hoặc kiểm tra bởi chương trình. Nó nên đi kèm với một câu lệnh (statement) hoặc câu lệnh được thực thi nếu điều kiện đó được xác định là true, và có thể có các câu lệnh được thực thi nếu điều kiện được xác định là false.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 08): Toán tử

arduino316

Một operator (toán tử) là một ký tự báo cho compiler để thực thi các phép toán đặc biệt hoặc các hàm logical. Ngôn ngữ C mạnh với các phép toán tử và nó cung cấp những loại sau

 • Toán tử số học (arithmetic operators)
 • Toán tử so sánh (Comparison Operators)
 • Toán tử Boolean
 • Toán tử logic bit (Bitwise Operators)
 • Toán tử phức (Compound Operators)

Continue reading

ESP8266 và IOT (Part 4): Dùng Cloudant DB trong IBM Bluemix để lưu trữ dữ liệu

download

Cloudant Database

Trong bài tutorial trước bạn đã học cách sử dụng Node-RED editor để tạo IoT app trong IBM Bluemix. Trong bài tutorial ngắng này tôi sẽ chỉ ra cho bạn cách để dùng Cloundant Database để lưu trữ giá trị cảm biến đến từ thiết bị của bạn. Như đã thấy, khi tạo một app mới, một Cloudant DB service được tự động liên kết tới nó. Trong Node-RED flow editor, có 2 Cloud node, Cloundant in cho tìm kiếm database và  Cloundant out cho lưu trữ dữ liệu.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 05): Cấu Trúc Chương Trình

Cấu trúc

Trong chương này, bạn sẽ nghiên cứu sâu hơn về cấu trúc một chương trình cho Arduino và chúng ta sẽ học những thuật ngữ mới trong thế giới Arduino. Arduino software là open-source. Source code cho môi trường Java được release dưới GPL và thư viện C/C++ cho microcontroller thì dưới LGPL

Sketch – là thuật ngữ đầu tiên nghĩa là một chương trình Arduino.

Structure

Chương trình Arduino có thể chia ra làm 3 phần chính: Structure, Values (biến (variables) và hằng số (constants)), và Functions.Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ học về một chương trình Arduino, từng bước một, và làm cách nào chúng ta có thể viết một chương trình mà không bị bất cứ lỗi về syntax (ký tự)  và biên dịch (compilation).

Bắt đầu với Structure (cấu trúc). Cấu trúc của phần mềm bao gồm 2 function chính

 • Setup()
 • Loop()
Cấu trúc
Cấu trúc

void setup ( ) {

}
 • Mục đích– fuction setup() được gọi khi sketch được bắt đầu. Dùng nó để khởi tạo các biến, các mode của chân, bắt đầu việc dùng thư viên… Function setup() chỉ chạy một lần, sau khi bật nguồn lên hoặc reset Arduino Board.
 • INPUT− –
 • OUTPUT− –
 • RETURN− –

void Loop ( ) {

}
 • Mục đích– Sau khi tạo ra hàm setup() để khởi và set các giá trị ban đầu cho chúng. Hàm loop() làm đúng như cái tên của nó, lặp vòng liên tục, cho phép chương trình thay đổi và phản hồi. Sử dụng nó để điều kiển Arduino board
 • INPUT− –
 • OUTPUT− –
 • RETURN− –

Các bài cùng tutorial

Bài 01: Giới thiệu
Bài 02: Tổng quan
Bài 03: Arduino Board
Bài 04: Arduino IDE
Bài 05: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 06: Data Types
Bài 07: Biến & Hằng số
Bài 08: Toán tử
Bài 09: Control Statements
Bài 10: Vòng lặp
Bài 11: Functions
Bài 12: Strings
Bài 13: String Object
Bài 14: Time
Bài 15: Arrays

Nguồn: tutorialspoint.com

Arduino Tutorial (Part 04): Arduino IDE

New project

Sau khi học về những thành phần chính của Arduino UNO board, tiếp theo chúng ta học về cách cài đặt Arduino IDE. Sau khi học điều này, chúng ta sẽ sẵn sàng để upload chương trình lên Arduino board.

Trong chương này, chúng ta sẽ học từng bước dễ, làm cách nào cài đặt Arduino IDE trên máy tính và chuẩn bị board để nhận chương trình thông qua USB cable.

Continue reading

ESP8266 và IOT (Part 3): Kết nối ESP8266 với IBM Bluemix

download

IBM Bluemix

Trong tutorial trước tôi đã hướng dẫn các bạn về MQTT protocol và cho bạn thấy được cách sử dụng nó với ESP8266. Mặc dù chúng tôi phát triển trên một ứng dụng đơn giản, nhưng hy vong sẽ giúp bạn thấy được những tiềm năng của MQTT.

Trong một vài bài tiếp theo, chúng tôi sẽ sử dụng một platform là IBM Bluemix để xây dựng nhưng ứng dụng IoT phức tạp hơn.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 03): Arduino Board

board_description

Trong chương này, chúng ta sẽ học về các component khác nhau trên Arduino board. Chúng ta sẽ học trên board Arduino UNO bởi vì nó khá phổ biến trong các dòng board Arduino. Thêm vào đó, đây là sự lựa chọn tốt nhất để bắt đầu với điện tử và viết code. Vài board khác một chút với hình dưới đây, nhưng hầu hết Arduino đề có điểm các component quan trọng giống nhau.

Continue reading