Arduino Tutorial (Part 05): Cấu Trúc Chương Trình

Cấu trúc

Trong chương này, bạn sẽ nghiên cứu sâu hơn về cấu trúc một chương trình cho Arduino và chúng ta sẽ học những thuật ngữ mới trong thế giới Arduino. Arduino software là open-source. Source code cho môi trường Java được release dưới GPL và thư viện C/C++ cho microcontroller thì dưới LGPL

Sketch – là thuật ngữ đầu tiên nghĩa là một chương trình Arduino.

Structure

Chương trình Arduino có thể chia ra làm 3 phần chính: Structure, Values (biến (variables) và hằng số (constants)), và Functions.Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ học về một chương trình Arduino, từng bước một, và làm cách nào chúng ta có thể viết một chương trình mà không bị bất cứ lỗi về syntax (ký tự)  và biên dịch (compilation).

Bắt đầu với Structure (cấu trúc). Cấu trúc của phần mềm bao gồm 2 function chính

  • Setup()
  • Loop()
Cấu trúc
Cấu trúc

void setup ( ) {

}
  • Mục đích– fuction setup() được gọi khi sketch được bắt đầu. Dùng nó để khởi tạo các biến, các mode của chân, bắt đầu việc dùng thư viên… Function setup() chỉ chạy một lần, sau khi bật nguồn lên hoặc reset Arduino Board.
  • INPUT− –
  • OUTPUT− –
  • RETURN− –

void Loop ( ) {

}
  • Mục đích– Sau khi tạo ra hàm setup() để khởi và set các giá trị ban đầu cho chúng. Hàm loop() làm đúng như cái tên của nó, lặp vòng liên tục, cho phép chương trình thay đổi và phản hồi. Sử dụng nó để điều kiển Arduino board
  • INPUT− –
  • OUTPUT− –
  • RETURN− –

Các bài cùng tutorial

Bài 01: Giới thiệu
Bài 02: Tổng quan
Bài 03: Arduino Board
Bài 04: Arduino IDE
Bài 05: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 06: Data Types
Bài 07: Biến & Hằng số
Bài 08: Toán tử
Bài 09: Control Statements
Bài 10: Vòng lặp
Bài 11: Functions
Bài 12: Strings
Bài 13: String Object
Bài 14: Time
Bài 15: Arrays

Nguồn: tutorialspoint.com

Arduino Tutorial (Part 04): Arduino IDE

New project

Sau khi học về những thành phần chính của Arduino UNO board, tiếp theo chúng ta học về cách cài đặt Arduino IDE. Sau khi học điều này, chúng ta sẽ sẵn sàng để upload chương trình lên Arduino board.

Trong chương này, chúng ta sẽ học từng bước dễ, làm cách nào cài đặt Arduino IDE trên máy tính và chuẩn bị board để nhận chương trình thông qua USB cable.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 03): Arduino Board

board_description

Trong chương này, chúng ta sẽ học về các component khác nhau trên Arduino board. Chúng ta sẽ học trên board Arduino UNO bởi vì nó khá phổ biến trong các dòng board Arduino. Thêm vào đó, đây là sự lựa chọn tốt nhất để bắt đầu với điện tử và viết code. Vài board khác một chút với hình dưới đây, nhưng hầu hết Arduino đề có điểm các component quan trọng giống nhau.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 02): Tổng quan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Arduino là một prototype platform (open-source) được xây dựng dựa trên tinh thần dễ dàng sửa dụng về hardware và software. Arduino bao gồm mạch điện tử có thể lập trình được (có microcontroller) và một software có sẵn gọi là Arduino IDE (Integrated Development Environment), dùng đề soạn thảo, upload code từ máy tính lên board vật lý.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 01): Giới thiệu

arduino316

Arduino là một prototype platform (open-source) được xây dựng dựa trên tinh thần dễ dàng sửa dụng về hardware và software. Bao gồm mạch điện tử có thể lập trình được (có microcontroller) và một software có sẵn gọi là Arduino IDE (Integrated Development Environment), dùng đề soạn thảo, upload code từ máy tính lên board vật lý.

Arduino cung cấp nhưng nhân tố được chuẩn hóa thành những functions của microcontroller với những gói phần mềm dễ sử dụng hơn.

Continue reading