Arduino Tutorial (Part 15): Arrays

arduino316

Một mảng là một nhóm các vị trí liên tục trên vùng nhớ mà có chung một kiểu dữ liệu. Để tham chiếu tới một thành phần của dãy, chúng ta cần xác định tên của mảng, và số vị trị của thành phần của mảng.

Hình minh họa phía dưới là một mảng integer gọi là C và chứa 11 phần tử. Bạn tham chiếu tới một trong bất cứ thành phần nào bằng cách đưa tên và theo sau là con số vị trí của thành phần muốn lấy trong dâu ngoặc vuông([*]). Số vị trí thì thông thường gọi là subscript hay index. Thành phần đầu tiên sẽ có subscript là 0 (zẻo) vàn có thể gọi nó là thành phần zero.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 14): Time

arduino316

Arduino cung cấp bốn hàm khác nhau cho time  (thời gian):

S.No.

Hàm & Mô tả

1 delay () function

Cách mà delay() làm việc khá đơn giản. Nó nhận một đối số interger. Con số này là con số thời gian được tính bằng milisecond (ms)

2 delayMicroseconds () function

delayMicroseconds() nhận một đối số interger đơn vị là microsecond

3 millis () function

Hàm này được dùng để trả ra số milisecond tại thời điểm chạy chương trình.

4 micros () function

Hàm này dùng để trả là số microseconde từ thời điểm Arduino bắt đầu chạy chương trình. Con số này sẽ bị tràn khi qua 70 phút (về lại zero)

Các bài cùng tutorial

Bài 01: Giới thiệu
Bài 02: Tổng quan
Bài 03: Arduino Board
Bài 04: Arduino IDE
Bài 05: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 06: Data Types
Bài 07: Biến & Hằng số
Bài 08: Toán tử
Bài 09: Control Statements
Bài 10: Vòng lặp
Bài 11: Functions
Bài 12: Strings
Bài 13: String Object
Bài 14: Time
Bài 15: Arrays

Nguồn: tutorialspoint.com

Arduino Tutorial (Part 13): String Object

arduino316

Loại thứ hai của string dùng trong ngôn ngữ Arduino là String Object

Object là gì?

Một object là một construct (kiến trúc) chứa cả data và functions. Một String object có thể được tạo ra giống như một biến vào gán giá trị cho string. String object chứ hàm (gọi là “method” trong lập trình hướng đối tượng (OOP)) cái mà thực thi dữ liệu string được chứa bởi String Object.

Sketch sau và những giải thích sẽ làm rõ object là gì và String object được dùng như thế nào.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 12): Strings

arduino316

String được dùng để lưu trữ text (văn bản). Chúng có thể được dùng để hiển thị đoạn văn bản trên LCD hoặc trong cửa sổ Arduino IDE Serial Monitor. String hữu dụng trong việc lưu trữ thông tin người dùng nhập vào. Ví dụ, các ký tự mà người dùng gõ tữ bàn phím nối với Arduino.

Có 2 loại string trong chương trình Arduino

  • Mảng các ký tự, các mà giống như Strings trong ngôn ngữ C.
  • Arduino String, là string object trong sketch.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 11): Functions

function

Function cho phép cấu trúc chương trình thành từng phần code và có thể thực thi như các task độc lập. Trường hợp điển hình cho việc tạo một functio là khi cần thực thi những công việc giống nhau nhiều lần trong chương trình.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 10): Vòng lặp

arduino316

Các ngôn ngữ lập trình cung cấp các cấu trúc điều khiển (control structure) khác nhau cho phép nhiều hơn các đường xử lý phức tạp.

Mệnh đề vòng lặp cho phép chúng ta thực thi các câu lệnh hoặc một nhóm các câu lệnh nhiều lần.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 09): Control Statements

decision making

Cấu trúc quyết định (Decision making structures) yêu cầu lập trình viên xác định một hoặc nhiều các điều kiện (conditions) được đánh giá hoặc kiểm tra bởi chương trình. Nó nên đi kèm với một câu lệnh (statement) hoặc câu lệnh được thực thi nếu điều kiện đó được xác định là true, và có thể có các câu lệnh được thực thi nếu điều kiện được xác định là false.

Continue reading

Arduino Tutorial (Part 08): Toán tử

arduino316

Một operator (toán tử) là một ký tự báo cho compiler để thực thi các phép toán đặc biệt hoặc các hàm logical. Ngôn ngữ C mạnh với các phép toán tử và nó cung cấp những loại sau

  • Toán tử số học (arithmetic operators)
  • Toán tử so sánh (Comparison Operators)
  • Toán tử Boolean
  • Toán tử logic bit (Bitwise Operators)
  • Toán tử phức (Compound Operators)

Continue reading